Privacy Statement

CHATTA PRIVACY BELEID

Beleidsoverzicht & doel

Care Messenger B.V. is agent van Care Messenger Ltd. Laatste is eigenaar van het merk CHATTA®
Care Messenger B.V. is gevestigd op Verrijn Stuartweg 12,
1112 AX DIEMEN
020-7504050

 1. Naar ons en het merk CHATTA® wordt in het vervolg van dit privacy beleid door elkaar verwezen met “CHATTA”). Wij hebben ons bedrijf privacy beleid ontworpen om uit te leggen hoe wij verwachten dat onze medewerkers omgaan met vertrouwelijke informatie. Medewerkers ontvangen en behandelen onvermijdelijk persoonlijke en privé- informatie over klanten, partners en onze bedrijven. Wij willen ervoor zorgen dat deze informatie goed wordt beschermd.Wij moeten deze informatie om twee redenen beschermen. Het kan:
  1. Wettelijk bindend zijn (bijvoorbeeld gevoelige klantgegevens);
 2. In dit beleid wordt uitgelegd wanneer en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, onder welke voorwaarden wij deze aan anderen bekend kunnen maken, hoe wij deze veilig en beveiligd houden en wat uw rechten en keuzes zijn met betrekking tot uw gegevens.Vragen over dit beleid en ons privacy beleid kunt u per e-mail sturen naar info@chatta-tev.nl of schriftelijk naar Verrijn Stuartweg 12,1112 AX DIEMEN. U kunt ook bellen naar 020-7504050
 3. Dit privacy beleid staat naast ons informatiebeveiligingsbeleid. Zie ook de bijlage bij dit beleid voor meer specifieke informatie over consumentengegevens.

Hoe verzamelen wij informatie van u?

Wij verkrijgen informatie over u op de volgende manieren: Informatie die u ons rechtstreeks aan ons verstrekt

Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over u verkrijgen wanneer u zich registreert om informatie van ons te ontvangen.

Informatie die u ons indirect geeft

Uw informatie kan met ons worden gedeeld door derden, waaronder onderaannemers die namens ons technische, betalings- of leveringsdiensten verlenen, onze zakelijke partners, advertentienetwerken, analytische aanbieders en aanbieders van zoekinformatie.

U moet elk privacy beleid controleren dat aan u wordt verstrekt wanneer u uw gegevens aan een derde verstrekt.

Wanneer u onze websites bezoekt – www.chattatv.nl – www.chatta-tv.nl – www.caremessenger.tv

Zoals veel bedrijven kunnen wij automatisch de volgende informatie verzamelen:

 • Technische informatie, waaronder het type apparaat dat u gebruikt, het IP-adres, de browser en het besturingssysteem dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden. Deze informatie kan worden gebruikt om de diensten die wij aanbieden te verbeteren.
 • Informatie over uw bezoek aan deze website, wij verzamelen bijvoorbeeld informatie over de pagina’s die u bezoekt en hoe u door de website navigeert, d.w.z. de duur van uw bezoek aan bepaalde pagina’s, producten en diensten die u hebt bekeken en gezocht, verwijzingsbronnen (bv. hoe u op onze website terecht bent gekomen).

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke informatie door gebruik te maken van cookies op onze website – meer informatie over cookies vindt u onder het kopje ‘Gebruik van cookies’ hieronder.

Social Media

Wanneer u met ons communiceert op sociale mediaplatforms zoals Facebook® en Twitter® kunnen wij informatie over u verkrijgen (bijvoorbeeld wanneer u ons publiekelijk tagt in een foto van een evenement). De informatie die wij ontvangen is afhankelijk van de privacy voorkeuren die u op dit soort platforms hebt ingesteld.

Wat voor soort informatie wordt van u verzameld?

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, opslaan en gebruiken kan bestaan uit:

 • uw naam en contactgegevens (inclusief postadres, e-mailadres en telefoonnummer);
 • uw geboortedatum;
 • informatie over uw activiteiten op onze website en over het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen, bijvoorbeeld uw IP-adres en geografische locatie;
 • uw bank- of creditcardgegevens. Als u een aankoop doet, worden uw kaartgegevens niet door ons bewaard, maar verzameld door onze externe betalingsverwerkers Mollie, die gespecialiseerd zijn in het veilig online vastleggen en verwerken van transacties met creditcards/debet kaarten. Privacy statement van Mollie vindt u in de bijlage onder aan Chatta’s Privacy statement; en
 • alle andere persoonlijke informatie die met ons wordt gedeeld.De wetgeving inzake gegevensbescherming erkent bepaalde categorieën van persoonlijke informatie als gevoelig en vereist daarom meer bescherming, bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid, etniciteit en religie.Wij verzamelen gewoonlijk geen gevoelige gegevens over u, tenzij daar een duidelijke en geldige reden voor is en de wetgeving inzake gegevensbescherming ons dat toestaat.In voorkomend geval zullen wij duidelijk maken waarom wij dit soort informatie verzamelen en waarvoor deze zal worden gebruikt.
  Hoe en waarom wordt uw informatie gebruikt?
  Wij kunnen uw informatie gebruiken voor een aantal verschillende doeleinden, waaronder:Het verwerken van bestellingen die u heeft ingediend;
 • het uitvoeren van onze verplichtingen uit hoofde van contracten die tussen u en ons zijn gesloten;
 • het bijhouden van een dossier van uw relatie met ons;
 • het uitvoeren van analyses en marktonderzoek om beter te begrijpen hoe we onze diensten, producten of informatie kunnen verbeteren;
 • het controleren op bijgewerkte contactgegevens aan de hand van bronnen van derden, zodat we in contact kunnen blijven als uw gegevens veranderen (zie het gedeelte over ‘Uw informatie actueel houden’ hieronder);
 • uw mening of commentaar te vragen over de diensten die wij leveren;
 • u op de hoogte stellen van wijzigingen in onze diensten; en
 • u mededelingen te sturen waarom u hebt verzocht en die voor u van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld promoties van goederen en diensten.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, wordt bepaald door operationele en wettelijke overwegingen. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht om sommige soorten informatie te bewaren om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld gezondheid/veiligheid en belasting/boekhouding).

Wij herzien onze bewaartermijnen regelmatig. Wie heeft toegang tot uw informatie?

Wij verkopen of verhuren uw informatie niet aan derden.

Wij delen uw informatie niet met derden voor marketingdoeleinden.

Wij kunnen uw informatie echter wel doorgeven aan derden om de andere doeleinden die in dit beleid zijn uiteengezet te bereiken. Deze derden kunnen omvatten:

Derden die namens ons werken

Wij kunnen uw informatie doorgeven aan onze externe dienstverleners, leveranciers, agenten, onderaannemers en andere gelieerde organisaties om taken uit te voeren en u namens ons diensten te verlenen. Wanneer wij deze derden inschakelen, geven wij echter alleen de persoonlijke informatie vrij die nodig is om de diensten te leveren en wij hebben een contract opgesteld dat hen verplicht om uw informatie veilig te bewaren en

voorkomt dat zij deze gebruiken voor hun eigen direct marketing doeleinden. U kunt er zeker van zijn dat wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u ons daarom hebt verzocht of wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een gerechtelijk bevel of ter voorkoming van fraude of andere misdrijven.

Derde aanbieders van producten waarmee wij samenwerken

Onze vertrouwde externe productleveranciers leveren een reeks kwalitatieve en betrouwbare producten en diensten die ontworpen zijn om aan uw behoeften te voldoen. Wanneer u naar een of meer van deze producten informeert of deze aanschaft, gebruikt de desbetreffende externe productleverancier uw gegevens om u informatie te verstrekken en zijn verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de contracten die u met hen hebt gesloten. Zij zullen optreden als een gezamenlijke beheerder van uw informatie en daarom raden wij u aan hun Privacy beleid te lezen. Deze externe productleveranciers zullen uw informatie met ons delen die wij zullen gebruiken in overeenstemming met dit beleid.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij als onderdeel van een verkoop van sommige of al onze activiteiten en activa aan een derde partij of als onderdeel van een bedrijfsherstructurering of reorganisatie, of als wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van onze medewerkers, supporters, klanten, gebruikers van de website of anderen te beschermen. Wij zullen echter stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy rechten beschermd blijven.

Rechtmatige verwerking

De wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat wij ons op een of meer wettelijke gronden baseren om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij beschouwen de volgende gronden als relevant:

Specifieke toestemming

Wanneer u ons specifiek toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens op een bepaalde manier te gebruiken, bijvoorbeeld om u e- mail-, tekst- en/of telefonische marketing te sturen.

Uitvoering van een contract

Wanneer wij een overeenkomst met u aangaan of onze verplichtingen uit hoofde daarvan nakomen, zoals wanneer u onze producten en diensten koopt.

Wettelijke verplichting

Indien nodig om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij zijn onderworpen, bijvoorbeeld wanneer wij daartoe worden bevolen door een rechtbank of een regelgevende instantie.

Vitale belangen

Als het nodig is om het leven of de gezondheid te beschermen, bijvoorbeeld in het geval van een beschermingskwestie waarvoor wij uw informatie moeten delen met de bevoegde overheidsinstanties.

Legitieme belangen

Wanneer het redelijkerwijs noodzakelijk is om onze of andermans legitieme belangen te behartigen (zolang het gebruik van de informatie eerlijk is en uw rechten niet onrechtmatig aantast).

Wij beschouwen onze legitieme belangen als het runnen van CHATTA als een particuliere onderneming ten behoeve van onze aandeelhouders en klanten. Bijvoorbeeld om:

 • postberichten te sturen waarvan wij denken dat ze voor u van belang zijn;
 • onderzoek uit te voeren om onze klanten beter te begrijpen en de relevantie van onze diensten en producten te verbeteren;
 • te begrijpen hoe mensen onze diensten en producten kiezen/gebruiken;
 • de doeltreffendheid van onze diensten, promotiecampagnes en reclame bepalen;
 • controleren met wie we omgaan om CHATTA te beschermen tegen fraude, het witwassen van geld en andere risico’s;
 • verbeteren, wijzigen, personaliseren of anderszins verbeteren van onze diensten/ communicatie ten behoeve van onze klanten; en
 • beter te begrijpen hoe mensen omgaan met onze website.

Wanneer wij uw persoonsgegevens op deze manier rechtmatig verwerken, overwegen wij de mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en wegen deze tegen elkaar af. Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken wanneer onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen voor u, bijvoorbeeld wanneer het gebruik ervan buitengewoon indringend zou zijn (tenzij wij bijvoorbeeld anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn).

Wanneer wij gevoelige persoonsgegevens gebruiken, hebben wij daarvoor een aanvullende rechtsgrondslag nodig op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, dus zullen wij dit doen op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of via een andere weg die ons bij wet ter beschikking staat (bijvoorbeeld als wij deze gegevens moeten verwerken met het oog op werkgelegenheid, sociale zekerheid of sociale bescherming, uw vitale belangen, of, in sommige gevallen, als het in het algemeen belang is dat wij dit doen).

Marketing Communicatie

Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om u informatie te verstrekken over onze vitale diensten en producten, als wij denken dat dit voor u van belang kan zijn.

Email/tekst/Telefoon

Wij sturen u alleen marketingcommunicatie via e-mail, tekst en telefoon als u daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. U kunt te allen tijde afzien van onze marketingcommunicatie door contact met ons op te nemen volgens de informatie aan het begin van dit beleid.

Post

Wij kunnen u per post marketingcommunicatie sturen, tenzij u ons hebt gezegd dat u liever niets van ons wilt horen.

Uw keuzes

U hebt de keuze om al dan niet informatie van ons te ontvangen. Als u geen direct marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen over de vitale producten en diensten die u kunt kopen, dan kunt u uw keuzes selecteren door de relevante vakjes aan te vinken op het formulier waarmee uw informatie wordt verzameld.

Wij streven ernaar u de controle over uw gegevens te geven, dus het staat u vrij uw marketingvoorkeuren te wijzigen (en ons te laten weten dat u niet voor marketingdoeleinden wilt worden benaderd) op elk moment via: info@chatta-tv.nl of door te schrijven naar Care Messenger B.V. Verrijn Stuartweg 12, 1112 AX DIEMEN. U kunt ook bellen naar 020-7504050.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden gebruiken als u hebt aangegeven dat u niet wilt dat er contact met u wordt opgenomen en wij zullen uw gegevens op een suppressielijst bewaren om ervoor te zorgen dat wij u niet blijven benaderen. Het is echter mogelijk dat wij nog steeds contact met u moeten opnemen voor administratieve doeleinden.

Bouwen van profielen

Wij kunnen uw persoonlijke informatie analyseren om een profiel op te stellen van uw interesses en voorkeuren, zodat wij onze communicatie tijdig en gericht op u kunnen afstemmen. Wij kunnen gebruik maken van aanvullende informatie over u wanneer deze beschikbaar is van externe bronnen om ons te helpen dit effectief te doen. Hierdoor kunnen wij gerichter, efficiënter en kosten effectiever met onze middelen omgaan en wordt ook het risico beperkt dat iemand informatie ontvangt die hij of zij ongepast of irrelevant vindt.

Wij streven ernaar u de controle over uw gegevens te geven, dus u kunt te allen tijde aangeven dat uw gegevens niet op deze manier mogen worden gebruikt door contact op te nemen met info@chatta-tv.nl

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om fraude en kredietrisico’s op te sporen en te beperken.

Uw rechten

Volgens de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u bepaalde rechten op de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Hier volgt een samenvatting van de rechten die volgens ons van toepassing zijn:

Recht op toegang

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

U hebt ook het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over u bewaren, en wij zullen u die verstrekken, tenzij er wettelijke uitzonderingen gelden.

Als u toegang wilt tot uw gegevens, stuur dan een beschrijving van de informatie die u wilt inzien en een bewijs van uw identiteit per post naar het onderstaande adres.

Recht op correctie van uw onjuiste persoonsgegevens

U hebt het recht om onjuiste of onvolledige informatie die wij over u bewaren te laten corrigeren. De nauwkeurigheid van uw informatie is belangrijk voor ons, dus als u van e-mailadres verandert, of als u denkt dat een van de andere gegevens die wij bewaren onjuist of verouderd is, neem dan contact met ons op (zie hierboven).

Recht om het gebruik te beperken

U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van sommige of al uw persoonsgegevens te beperken als er onenigheid is over de juistheid ervan, of als het ons niet wettelijk is toegestaan ze te gebruiken.

Recht op verwijdering

U kunt ons vragen sommige of al uw persoonlijke gegevens te verwijderen en in bepaalde gevallen, en onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen, zullen wij dat doen voor zover wij daartoe verplicht zijn. In veel gevallen zullen wij die informatie anonimiseren in plaats van verwijderen.

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

Als wij uw persoonsgegevens verwerken (1) op basis van uw toestemming, of om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, en (2) de verwerking gebeurt via geautomatiseerde middelen, kunt u ons vragen om deze gegevens in een machinaal leesbaar formaat aan u of een andere dienstverlener te verstrekken.

Recht van bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken (1) op basis van legitieme belangen, (2) voor direct marketing of (3) voor statistische/onderzoeksdoeleinden.

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e- mail naar info@chatta-tv.nl of schrijf naar Care Messenger B.V. Verrijn Stuartweg 12, 1112 AX DIEMEN. U kunt ook bellen naar 020-7504050.Het is mogelijk dat wij u om nadere informatie en/of identiteitsbewijs moeten vragen. Wij streven ernaar alle verzoeken binnen een maand na ontvangst van uw verzoek volledig te beantwoorden, maar als dat niet lukt, zullen wij u de redenen voor de vertraging meedelen.

Op een aantal van deze rechten zijn uitzonderingen van toepassing en niet alle rechten zijn onder alle omstandigheden van toepassing.

Uw informatie veilig houden

Wanneer u ons persoonlijke informatie geeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat er passende technische en organisatorische controles zijn om deze informatie te beschermen.

Niet-gevoelige gegevens (uw e-mailadres, enz.) worden normaal via het internet verzonden, en dit kan nooit als 100% veilig worden gegarandeerd. Hoewel wij ernaar streven uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen wij de veiligheid van de informatie die u ons toezendt niet garanderen. Zodra wij uw informatie ontvangen, doen wij onze uiterste best om de veiligheid ervan op onze systemen te waarborgen. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

Uw informatie actueel houden

Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie juist en actueel is.

Waar mogelijk gebruiken wij openbaar beschikbare bronnen om na te gaan of u bent overleden of van adres bent veranderd. Wij stellen het zeer op prijs als u ons laat weten wanneer uw contactgegevens veranderen.

Gebruik van ‘cookies’

Net als veel andere websites maakt www.chatta-tv.nl gebruik van cookies. Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door een organisatie naar uw computer worden gestuurd en op uw harde schijf worden opgeslagen, zodat die website u bij uw bezoek kan herkennen. Dit helpt ons een meer gepersonaliseerde dienst te leveren wanneer u op onze website surft en verbetert onze diensten.

Het is mogelijk om cookies uit te schakelen door uw browservoorkeuren in te stellen. Meer informatie over het uitschakelen van cookies op uw computer vindt u in ons volledige cookiebeleid. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot verlies van functionaliteit bij het gebruik van onze website.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites van andere organisaties. Dit beleid geldt alleen voor onze website’ dus wij raden u aan de privacy verklaringen te lezen op de andere websites die u bezoekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de praktijken van andere websites, ook niet als u die bezoekt via links op onze website.

Bovendien, als u naar onze website linkte vanaf een site van een derde partij, kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid en de praktijken van de eigenaars en exploitanten van die site van een derde

partij en raden wij u aan het privacy beleid van die site van een derde partij te controleren.

16 of jonger

Wij willen de privacy van kinderen van 16 jaar of jonger beschermen. Als je 16 jaar of jonger bent, vraag dan eerst toestemming aan je ouders/voogd wanneer je ons persoonlijke gegevens verstrekt.

Kwetsbare omstandigheden

Wij zetten ons in voor de bescherming van kwetsbare personen en beseffen dat extra zorgvuldigheid geboden kan zijn wanneer wij hun persoonlijke informatie gebruiken. Daarom houden wij ons bij onze interacties met kwetsbare personen aan de richtlijnen voor goede praktijken.

Overdracht van uw gegevens buiten Europa

In het kader van de diensten die u via deze website worden aangeboden, kan de informatie die u ons verstrekt, worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de EER bevindt. U dient zich ervan bewust te zijn dat deze landen niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming hebben als Nederland. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Als wij uw gegevens op deze manier buiten de EER overdragen, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat passende veiligheidsmaatregelen worden genomen met het doel ervoor te zorgen dat uw privacy rechten beschermd blijven zoals uiteengezet in dit beleid.

Als u onze diensten gebruikt terwijl u zich buiten de EER bevindt, kunnen uw gegevens buiten de EER worden overgedragen om u deze diensten te kunnen leveren.

Wij controleren regelmatig wie toegang heeft tot de informatie die wij bewaren om ervoor te zorgen dat uw informatie alleen toegankelijk is voor goed opgeleid personeel en contractanten.

Wijzigingen in dit beleid

Alle wijzigingen die wij in de toekomst in dit beleid aanbrengen, zullen op deze website worden geplaatst, dus controleer deze pagina af en toe om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we dat duidelijk maken op deze website.

Herziening van dit beleid

Dit beleid wordt regelmatig herzien. Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in maart 2022.

Bijlage – Beleid inzake consumentengegevens

Deze bijlage moet worden gelezen samen met het privacy beleid waaraan zij is gehecht.

Accounts

Account aanmaken

Uw account kan worden aangemaakt door een organisatie namens u als zij een dienst aan u verlenen, of onafhankelijk als u besluit gebruik te maken van de mobiele applicaties of webapplicaties die deel uitmaken van de CHATTA-dienst.

Account Activatie

Uw account wordt automatisch geactiveerd bij het aanmaken en blijft geactiveerd, zelfs als de applicatie van uw apparaat wordt verwijderd.

Account Koppeling

U ontvangt en verstuurt via het CHATTA-systeem alleen berichten van en naar Accounts die aan de uwe zijn gekoppeld. U hebt de mogelijkheid om uw account aan anderen te koppelen en anderen toe te staan hun accounts aan de uwe te koppelen. Organisaties kunnen toestemming krijgen om hun accounts automatisch aan de uwe te koppelen – maar zij moeten eerst een toestemmingsovereenkomst met u hebben.

Schorsing van het Account

Uw account kan worden opgeschort als CHATTA denkt dat u het systeem misbruikt – dit zal alleen duren totdat een onderzoek heeft plaatsgevonden en een passende oplossing is uitgevoerd, of totdat wordt vastgesteld door CHATTA dat er geen misbruik heeft plaatsgevonden. Het kan ook worden opgeschort als u daarom verzoekt en zal alleen met uw toestemming weer worden geactiveerd. Als uw CHATTA-dienst wordt geleverd door een derde organisatie, kunnen zij verzoeken, of zelf uw account opschorten als zij van mening zijn dat u hun gebruiksvoorwaarden heeft geschonden – zij moeten u hiervan op de hoogte hebben gesteld en uw toestemming hebben verkregen voordat u de account aanmaakte, als u een meningsverschil

heeft met de derde partij over het opschorten van uw account moet dat worden behandeld door hun interne teams. Tijdens de schorsingsperiode kunnen geen berichten worden verzonden of ontvangen via de Account. Indien geen passende oplossing of overeenkomst kan worden bereikt, wordt de Account gedeactiveerd en onderworpen aan de reguliere de- activerings- en verwijderingsprocessen waarnaar in deze bijlage wordt verwezen. Accounts die zijn opgeschort en vervolgens gedeactiveerd kunnen niet opnieuw worden geactiveerd zonder toestemming van CHATTA.

Account De-activatie

Om uw account te deactiveren moet u rechtstreeks contact opnemen met CHATTA (of de organisatie via welke u de dienst ontvangt), of uw eigen account deactiveren met behulp van de account de-activeringsfuncties binnen de mobiele en webapplicaties. Zodra uw account is gedeactiveerd, kunt u geen gebruik meer maken van de functies van het systeem, met inbegrip van het verzenden of ontvangen van berichten. U kunt uw account desgewenst opnieuw activeren totdat de periode voor het verwijderen van uw account is verstreken. Door uw account opnieuw te activeren wordt het systeem weer functioneel en wordt de timer voor het verwijderen van het account opnieuw ingesteld.

Account Verlopen

Als u een betaald abonnement heeft met betrekking tot de CHATTA- service, zelfstandig of via een derde partij, zal uw Account automatisch vervallen aan het einde van de abonnementsperiode waarnaar verwezen wordt in uw overeenkomst met CHATTA of met die derde partij, en op dat moment ook gedeactiveerd worden. Op elk moment tot aan de verwijdering van uw account kunt u uw abonnement opnieuw activeren, waardoor ook uw account opnieuw wordt geactiveerd.

Account Verwijderen

Zodra uw account is gedeactiveerd, zal de account voor een periode van 12 maanden worden vergrendeld, waarna de account wordt verwijderd en alle informatie met betrekking tot de account onherstelbaar wordt. Op dat moment kan de Gebruikersnaam die aan uw nu verwijderde Account is toegewezen opnieuw worden uitgegeven, maar deze zal geen gegevens bevatten die aan uw Account zijn gekoppeld. Als u wilt dat uw account wordt verwijderd voordat de timer voor het verlopen van het account is verstreken, kunt u dit aanvragen. Accounts die zijn verwijderd kunnen niet worden hersteld.

Berichten

Berichten Eigendom

Berichten, afbeeldingen en video’s die u ontvangt behoren u toe. Zelfs als de account die ze naar u stuurde niet meer bestaat, bewaart u ze totdat uw

account wordt verwijderd of u vraagt om de gegevens te verwijderen – wat het eerst komt. Als u uw kopie van een bericht, afbeelding of video die naar u is verzonden verwijdert, behoudt de afzender zijn kopie tenzij hij deze ook verwijdert. Als u een door u verzonden bericht verwijdert, blijft de kopie in het bezit van de ontvanger totdat deze het bericht verwijdert of zijn account wordt verwijderd.

Berichten, afbeeldingen en video’s die u verstuurd zijn van u, maar een kopie is ook eigendom van degene aan wie ze zijn gestuurd. Als u vraagt om de berichten te verwijderen, wordt alleen uw kopie verwijderd.

Berichten Opslag

Alle via het CHATTA-systeem verzonden en ontvangen berichten, afbeeldingen en video’s worden op onze servers opgeslagen en alleen naar apparaten verzonden wanneer de toepassingen van de CHATTA-service daarom vragen. U bent niet beperkt tot de hoeveelheid gegevens die u kunt opslaan, maar u mag dit systeem alleen gebruiken voor gegevens met betrekking tot de CHATTA-service.

Berichten Verwijderen

Als u vraagt om inhoud te verwijderen, wordt deze gemarkeerd als inactief en is deze niet toegankelijk via de CHATTA-toepassingen, maar wordt deze bewaard tot de hierboven beschreven verwijdering van de account, of nadat 12 maanden zijn verstreken.

Berichten Archiveren

Als u besluit dat u niet langer gebruik wenst te maken van de diensten, maar wel een kopie wenst van alle berichten, afbeeldingen en video’s die u zijn toegezonden, kunt u een verzoek indienen via de CHATTA- webapplicatie. Zodra dit verzoek is verwerkt en wij uw identiteit hebben geverifieerd, kunnen wij u een download van alle inhoud bezorgen.

Berichten Inhoud en Delen

Als u berichten ontvangt van een individu, kennen alleen u en het individu de inhoud van het bericht, maar de berichten worden geteld (zie Gegevensverzameling en statistieken hieronder).

Als een organisatie u een bericht stuurt, kennen alleen u en die organisatie de inhoud van deze berichten en uw antwoorden. Deze berichten zullen ook worden geteld voor statistische doeleinden ter ondersteuning van de ontwikkeling van het systeem.

Gegevensverzameling en metriek CHATTA Data Gebruik

CHATTA zal de statistieken met betrekking tot het gebruik van het systeem

bijhouden. Dit omvat hoeveel berichten worden verzonden, of ze worden gelezen, hoe deze berichten worden verzonden en wie ze heeft verzonden. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de werking en ontwikkeling van het systeem te ondersteunen, ze worden niet verkocht of doorgegeven aan andere partijen voor doeleinden die verband houden met reclame, promotie, productplaatsing, gebruikersprofilering of statistische analyse.

Als uw CHATTA-service wordt geleverd door een derde partij, zullen zij een overeenkomst met u hebben waarin staat hoe zij de gegevens gebruiken die zij via het CHATTA-systeem van u verzamelen.

Adverteren

CHATTA zal geen gegevens uit het systeem gebruiken voor reclame of promotie. CHATTA heeft een overeenkomst met derden dat zij de verzamelde gegevens niet zullen gebruiken voor reclame. Uw gebruik van het systeem is uw overeenkomst dat u het systeem niet zult gebruiken om te adverteren of goederen of diensten te promoten zonder de toestemming van de ontvangers vooraf. Als CHATTA, of de ontvangers van berichten die u verstuurt, een klacht hebben over uw gebruik van het systeem kan uw account worden opgeschort terwijl we contact met u opnemen om de volgende stappen te bepalen.

Persoonlijke Informatie

Er zijn slechts twee soorten persoonlijke gegevens die CHATTA over u bewaart, uw Naam en de namen van mensen van wie u berichten kunt sturen en ontvangen (Contactpersonen). Externe organisaties die CHATTA gebruiken om contact met u op te nemen, kunnen andere persoonlijke gegevens over u bewaren, en dit kan bepalend zijn voor de berichten die zij u sturen, maar zij moeten al een beleid hebben dat specificeert hoe deze gegevens worden behandeld. Organisaties van derden die de CHATTA- service gebruiken, en die u toestemming heeft gegeven, zien ook uw naam en de namen van de mensen die via het systeem met u verbonden zijn.

Delen Persoonlijke Informatie

CHATTA zal geen gegevens over u delen zonder uw toestemming. Als u uw CHATTA-dienst via een derde organisatie ontvangt, kunnen wij sommige van deze gegevens van hen verzamelen, maar als de gegevens die wij over u hebben onjuist zijn, krijgt u de gelegenheid om deze bij ons te corrigeren. Wij zullen deze gewijzigde informatie niet delen met een organisatie of individu zonder uw toestemming.

Andere gegevens- en privacy zorgen

Als u andere zorgen of vragen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie, of gegevens verzameld door uw gebruik van het CHATTA-systeem kunt u contact opnemen met info@chatta-tv.nl.

Bijlage Privacyverklaring Mollie

Als financiële instelling verwerkt Mollie een grote hoeveelheid gegevens van klanten die gebruikmaken van de diensten van Mollie, en van klanten van onze klanten (consumenten). Zowel de klant als de consument zijn van onschatbare waarde voor Mollie. Het garanderen van een zorgvuldige en veilige verwerking van de gegevens van de klant en de consument, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Mollie dan ook van groot belang.

Middels dit Privacy Statement informeert Mollie (“Mollie”, “wij”, “onze”, “ons”) u over de wijze waarop Mollie persoonsgegevens van (potentiële) klanten, partners, consumenten en website gebruikers verwerkt. Bij Mollie hechten we veel waarde aan uw privacy. Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze Privacy Verklaring.

Als u bij Mollie solliciteert of hebt gesolliciteerd, raadpleeg dan onze Recruitment Privacy Verklaring om te begrijpen hoe we uw

persoonsgegevens in het kader van onze sollicitatieprocedures verwerken.

 1. 1. Wie is Mollie?
 2. 2. Mollie’s verantwoordelijkheden
 3. 3. Welke persoonsgegevens verwerkt Mollie?
 4. 4. Verwerkt Mollie gevoelige persoonsgegevens?
 5. 5. Waarvoor verwerkt Mollie uw persoonsgegevens?
 6. 6. Hoe lang bewaart Mollie uw persoonsgegevens?
 7. 7. Hoe beveiligt Mollie uw persoonsgegevens?
 8. 8. Deelt Mollie uw persoonsgegevens met derden?
 9. 9. Gebruikt Mollie cookies?
 10. 10. Welke rechten heeft u?
 11. 11. Hoe kunt u contact opnemen met Mollie?
 12. 12. Functionaris Gegevensbescherming
 1. Wie is Mollie?Mollie is een betaaldienstverlener die haar klanten (zoals webshops) de mogelijkheid biedt online betalingen van consumenten (betalers) te accepteren. Mollie B.V. staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) als gereguleerde betaalinstelling naar Nederlands recht. Via Mollie kan eenklant haar consumenten de keuze geven uitverschillende betaalmethoden zoals directe bankoverschrijving, credit card, achteraf betalen en andere betaalmethoden. U kunt dus in aanraking komen met Mollie wanneer u een webshop heeft, u om andere redenen Mollie’s betaaldiensten wilt gebruiken, u als consument betaald heeft via een website die gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie of als bezoeker van de website(s) van Mollie.
  Meer informatie over Mollie kunt u vinden op de pagina Over Mollie.
 2. Mollie’s verantwoordelijkhedenVoor alle in deze Privacy Verklaring genoemde activiteiten en doeleinden treedt Mollie op als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Mollie vervult deze functie omdat Mollie als vergunninghoudende financiële instelling:
  • Bepaalt welke persoonsgegevens verwerkt moeten worden voor de juiste uitvoering van de betalingen;
  • Bepaalt voor welke andere doeleinden de persoonsgegevens mogen worden verwerkt, zolang deze doeleinden in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens door Mollie zijn verkregen;
  • Moet voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en het Burgerlijk Wetboek (BW); en
  • Eigen algemene voorwaarden heeft opgesteld die direct van toepassing zijn op de klant en de consument.
 3. Welke persoonsgegevens verwerkt Mollie?Mollie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van Mollie en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf direct aan Mollie verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Mollie verwerkt, afhankelijk van het product of de dienst die u gebruikt en in welke hoedanigheid.KlantIn principe verwerken wij gegevens over uw bedrijf. Bedrijfsinformatie wordt niet beschouwd als persoonsgegevens. Als u echter diensten afneemt als eenmanszaak, kan (een deel van) uw bedrijfsinformatie worden gekwalificeerd als persoonsgegevens. Onderstaande persoonsgegevens die we van u zullen verwerken (met name informatie over de wettelijke vertegenwoordigers van uw bedrijf) gelden in dat geval als persoonsgegevens. Indien u als klant gebruik maakt van de diensten van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw geboortedatum;
  • Uw geboorteplaats;
  • Uw adresgegevens;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • Uw IP-adres;
  • Uw internet browser en apparaat type;
  • Gegevens van uw identiteitsbewijs (indien u de wettelijke vertegenwoordiger bent);
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door het creëren van een account op onze website, in schriftelijke correspondentie en via telefonisch contact.ConsumentAls u gebruik maakt van Mollie’s dienst als een consument, verwerken we de volgende persoonsgegevens:
  • Uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
  • Uw IP-adres;
  • Uw internet browser en apparaat type;
  • In sommige gevallen uw voor- en achternaam;
  • In sommige gevallen uw adresgegevens;
  • In sommige gevallen uw e-mailadres en/of telefoonnummer;
  • In sommige gevallen informatie over het product of de dienst die u van onze klant hebt gekocht;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in schriftelijke correspondentie of telefonisch wanneer u contact opneemt met onze klantenservice.De gevallen waarin we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken, maar dit niet altijd doen, kunnen bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de betaalmethode die u gebruikt, de API’s die onze klanten gebruiken en of u als consument contact opneemt met onze klantenservice.
   PartnerWanneer u een zakelijke partner van Mollie bent, verwerken we de volgende persoonsgegevens:
  • Uw voor- en achternaam;
  • Uw telefoonnummer;
  • Uw e-mailadres;
  • In sommige gevallen en afhankelijk van de relatie, gegevens van uw identiteitsbewijs;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie via e-mail en telefoon.Website gebruikerAls u de websites van Mollie gebruikt, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt (ook afhankelijk van uw acceptatie van cookies);
  • Uw locatiegegevens;
  • Uw gegevens over uw activiteiten op onze websites;
  • Uw IP-adres;
  • Uw internet browser en apparaat type.
 4. Verwerkt Mollie gevoelige persoonsgegevens?De websites, diensten en producten van Mollie zijn niet gericht op activiteiten waarvoor bijzondere categorieën persoonsgegevens moeten worden verwerkt. Mollie verzoekt u daarom dergelijke informatie niet te verstrekken. Verder heeft Mollie geen enkele intentie om persoonsgegevens te verzamelen over website gebruikers die minderjarig zijn, ook niet als ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Mollie kan helaas niet controleren of een website gebruiker minderjarig is en daarom adviseert Mollie ouders of voogden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens van minderjarigen door Mollie worden verwerkt.
 5. Waarvoor verwerkt Mollie uw persoonsgegevens?Indien u een aanvraag doet om klant te worden of als klant gebruik maakt van de diensten van Mollie, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • Om uw aanvraag te beoordelen;
  • Om de gebruikersovereenkomst op te stellen en uit te voeren;
  • Om betalingen te verwerken;
  • Voor het sturen van informatie over uw product of dienst en updates en/of wijzigingen daaraan;
  • To contact you in relation to your experience with our products and services and to inform you of other new or relevant Mollie products or services;
  • Om analyses uit te voeren voor statistische en analytische doeleinden;
  • Voor het opleiden en beoordelen van Mollie medewerkers;
  • Voor bewijsvoering (indien nodig);
  • Om ondersteuning te bieden (zoals per e-mail en telefoon via onze klantenservice);
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, bijvoorbeeld door het signaleren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) crimineel/illegaal gedrag;
  • Om als financiële instelling te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).Indien u als consument (betaler) gebruik maakt van de diensten van Mollie, worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • Om betalingen te verwerken;
  • Om analyses uit te voeren voor statistische en analytische doeleinden;
  • Voor het opleiden en beoordelen van Mollie medewerkers;
  • Voor bewijsvoering (indien nodig);
  • Om ondersteuning te bieden (zoals per e-mail en telefoon via onze klantenservice);
  • Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, bijvoorbeeld door het signaleren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) crimineel/illegaal gedrag;
  • Om als financiële instelling te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).Als u de websites van Mollie gebruikt, kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden (afhankelijk van waar u onze websites voor gebruikt):
  • Het creëren van een persoonlijke omgeving (dashboard) op de websites van Mollie;
  • Om toegang te verlenen tot uw persoonlijke omgeving;
  • Om u in staat te stellen bronnen en whitepapers te downloaden en te gebruiken;
  • Om uw gedrag op de websites van Mollie te analyseren om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren en behoeften;
  • Om analyses uit te voeren voor statistische en analytische doeleinden.Mollie verwerkt persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst, op basis van wettelijke verplichtingen, voor de uitvoering van taken in het algemeen belang en het nastreven van gerechtvaardigde belangen. Als Mollie uw persoonsgegevens wil verwerken voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, zal Mollie dit alleen doen wanneer wij uw toestemming hebben verkregen of wanneer wij gerechtvaardigde belangen hebben, indien wettelijk vereist. U kunt uw toestemming te allen tijde zonder opgaaf van redenen intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer wij dit doen op basis van gerechtvaardigd belang. Houd er rekening mee dat het intrekken van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, en evenmin van invloed is op de verwerking van uw persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere wettelijke grondslagen dan toestemming. U kunt uw toestemming intrekken via de afmeldlink in onze e-mails, indien van toepassing. Anders kunt u uw verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar privacy@mollie.com. Als u als onze klant uw toestemming voor marketing gerelateerde doeleinden intrekt, kunnen we nog steeds contact met u opnemen over product functionaliteit of – updates, beveiligings updates, antwoorden op klantenservice verzoeken of andere transactionele, niet-marketing gerelateerde of administratieve doeleinden.
 6. Hoe lang bewaart Mollie uw persoonsgegevens?Mollie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan de verplichte wettelijke termijn voorschrijft of, indien een dergelijke wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. Zo worden de persoonsgegevens die Mollie ontvangt met betrekking tot de beoordeling van uw aanvraag als klant, de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst en de verwerking van betalingen, niet langer bewaard dan vijf jaar na afwijzing van uw aanvraag of beëindiging van de overeenkomst. Deze termijn is vastgesteld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
 7. Hoe beveiligt Mollie uw persoonsgegevens?De bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor Mollie. Mollie heeft daarom verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen en om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Mollie gebruikt bijvoorbeeld netwerksegmentatie, technieken zoals firewalls, anti-DDoS-systemen en monitoring van bestandsintegriteit, sterke authenticatie, versleutelde overdracht van informatie, monitoring en alarmering, en best practices uit de branche voor adequate encryptie en systeemconfiguratie.
  Verder omvatten organisatorische maatregelen rolgebaseerde toegangscontrole, ‘least-privilege’-principes, screening van werknemers, strikte procedures voor het beheren van aanpassingen, incidenten, kwetsbaarhedenen leveranciers, en continue training van ons personeel. De functionaliteit van onze beveiligingsmaatregelen wordt periodiek getest.
  Om mogelijke problemen in de beveiliging van Mollie’s systemen te melden, gaat u naar ons Responsible Disclosure Beleid.
 8. Deelt Mollie uw persoonsgegevens met derden?VerwerkersMollie deelt uw persoonsgegevens met derden als dit nodig is om onze producten en diensten te kunnen leveren. Wanneer derden uw persoonsgegevens namens ons en volgens onze strikte instructies verwerken, treden die derden op als zogenaamde verwerkers. Mollie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst. Zo zorgt Mollie ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op een zorgvuldige manier worden verwerkt, beveiligd met minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als wij hanteren en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd. Mollie blijft niettemin verantwoordelijk voor deze gegevensverwerkingen en zal daarom alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbevoegde toegang, onopzettelijk verlies of wijziging.
  (Gezamenlijke) VerwerkingsverantwoordelijkenMollie kan ook gegevens van derden ontvangen of uw persoonsgegevens delen met derden die tevens verwerkingsverantwoordelijken zijn. In die gevallen heeft Mollie overeenkomsten gesloten om een gedegen bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen waar dat wenselijk of vereist is (namelijk waar beide partijen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken optreden).
  Een overzicht van verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die gegevens verwerken waarvoor Mollie verwerkingsverantwoordelijke is, vindt u hier. Wij raden u aan dit overzicht regelmatig te bekijken, aangezien partijen aan het overzicht kunnen worden toegevoegd of verwijderd.Als uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, zal Mollie dit alleen doen wanneer dit wettelijk is toegestaan of nadat wij uw toestemming hebben verkregen.
  Grensoverschrijdende gegevensoverdrachtBij het verlenen van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens in sommige gevallen worden verwerkt door derden (als verwerker, als gezamenlijke of onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke) buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt in een derde land (een land zonder passend beschermingsniveau zoals aangegeven door de Europese Commissie), zorgt Mollie ervoor dat i) de juiste overeenkomst met betrekking tot de gegevensverwerking tot stand komt (verwerkersovereenkomst, gezamenlijke overeenkomst voor verwerkingsverantwoordelijke of bepalingen voor verwerkingsverantwoordelijke, indien gewenst), en ii) er een geschikt overdrachtsmechanisme is, zoals EU-modelcontractbepalingen. Op deze manier zorgt Mollie ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op minimaal hetzelfde niveau zijn beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 9. Gebruikt Mollie cookies?Mollie gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites van Mollie wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat zoals een computer, tablet of smartphone. Enerzijds gebruikt Mollie cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen, zodat Mollie de websites kan optimaliseren. Anderzijds gebruikt Mollie cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Mollie u op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Sommige cookies op de websites van Mollie worden geplaatst door derde partijen, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Mollie vindt u in onze Cookieverklaring.
 10. Welke rechten heeft u?U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdracht van of bezwaar tegen de persoonsgegevens die Mollie verwerkt, tenzij Mollie deze rechten niet kan uitoefenen op grond van een wettelijke verplichting of wanneer er uitzonderingen van toepassing zijn. Zo is Mollie op grond van wettelijke verplichtingen (zoals vermeld onder punt 6) verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren, waardoor we niet altijd al uw persoonsgegevens kunnen verwijderen als u daarom verzoekt.
  U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw privacyrecht(en) sturennaar privacy@mollie.com. Mollie wenst er zeker van te zijn dat dit verzoek van u afkomstig is en dat u bent wie u zegt te zijn. Als wij niet direct kunnen verifiëren dat u het bent, kan Mollie u vragen om een kopie van uw legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of identiteitskaart) mee te sturen. Zorg ervoor dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zijn gemaskeerd ter bescherming van uw privacy. Mollie zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst op uw verzoek reageren, tenzij het verzoek van dien aard is dat wij die termijn met nog eens 2 maanden mogen verlengen.
 11. Hoe kunt u contact opnemen met Mollie?Als u vragen heeft over hoe Mollie omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@mollie.com.Als u van mening bent dat Mollie uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of als u niet tevreden bent met het antwoord van Mollie op uw vraag of verzoek, kunt u een klacht indienen bij de desbetreffende toezichthouder (in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens). Meer informatie over uw klachtmogelijkheden vindt u hier. Voor de contactgegevens van alle Europese privacy toezichthouders, klik hier.
 12. Functionaris Gegevensbescherming

Mollie heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Mollie, het inventariseren van de gegevensverwerking

activiteiten en het adviseren en opleiden van onze medewerkers over het verantwoord omgaan met persoonsgegevens. De FG is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u ondanks bovenstaande informatie toch het vermoeden hebben dat uw persoonsgegevens niet goed worden verwerkt, beveiligd, zijn misbruikt of als u van mening bent dat Mollie uw persoonsgegevens niet adequaat verwerkt, neem dan contact op met onze DPO via dpo@mollie.com.

Amsterdam, 30 juni 2021.